tickmc.pl logo

REGULAMIN

 1. Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy TickMc.PL, dostępny pod adresem internetowym https://tickmc.pl/, prowadzony jest przez Kamila Okonia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EXYRON Kamil Okoń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6252492193, REGON: 527675780.
 2. Definicje

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
  2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EXYRON Kamil Okoń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6252492193, REGON: 527675780.
  3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://tickmc.pl/shop/earth-smp
  4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
  8. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
  9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Kontakt ze sklepem

  1. Adres E-mail Sprzedawcy: [email protected].
  2. Adres E-mail Sklepu: [email protected].
  3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome itp. - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Zasady składania Zamówienia

  1. W celu złożenia Zamówienia należy: wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć w niego, wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wybranie metody płatności, Potwierdzić zawartość Zamówienia oraz poprawność wprowadzonych danych, zaznaczając odpowiednią opcję pod podsumowaniem Zamówienia oraz kliknąć przycisk “Kup teraz!”.
 7. Metody Płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie: Przelew, PaySafeCard, Direct Billing (SMS+), PayPal
  2. Płatności Przelew, PaySafeCard, PayPal obsługiwane są przez firmę Systemy Płatnicze, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice. (CashBill.pl)
  3. Płatności Direct Billing (SMS+) obsługiwane są przez firmę Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. (PayByLink.pl)
 8. Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie realizacji Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Wszelkie usługi, są własnością serwera TickMc.PL, a gracz jedynie otrzymuje do nich dostęp.
  4. Dostęp do zakupionej usługi jest jednorazowy.
 9. Reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty, do których dostęp na serwisie TickMc.pl uzyskuje Konsument.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  3. Reklamacje należy składać w przypadku braku otrzymania usługi na adres: [email protected].
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjispołecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów..
 11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
  6. Umową Sprzedaży objęte są Produkty do których dostęp na serwisie TickMc.PL uzyskuje Konsument.
 12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu EXYRON Kamil Okoń, NIP: 6252492193, REGON: 527675780, email: [email protected]
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, jak i przeprowadzić transakcje na stronie Właściciela serwisu
  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Właściciel Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu
  7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 13. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie Sprzedawca nie musi informować Konsumentów, aczkolwiek aktualna data regulaminu znajduje się na jego końcu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.